facebook-tracking-pixelIRCA | GIANDUIA VARIEGATO
INGREDIENTI  
Miscela base (creme)g4.000
JOYPASTE GIANDUIAg400
JOYPLUS PROSOFTg60
TOTALEg4.460
JOYCREAM WHITEq.b.

Aggiungere alla miscela base JOYPLUS PROSOFT e JOYPASTE GIANDUIA, mixare con mixer ad immersione e mantecare. Variegare con JOYCREAM WHITE.