IRCA | MONT GLACE'
INGREDIENTI  
Miscela base (creme)g4.000
JOYPASTE AMORENEROg240
TOTALEg4.240
JOYCREAM MARRON GLACE' q.b.

Aggiungere JOYPASTE AMORENERO alla miscela base, mixare con mixer ad immersione e mantecare. Variegare con JOYCREAM MARRON GLACE' e decorare con marroni interi.