IRCA | BUENO BLANCO

Preparation

Mix white base with JOYPASTE WHITE CHOCOLATE and JOYPASTE NOCCIOLA PREMIUM, then put in the batch freezer.
Variegate with JOYCREAM NOCCIOLATA BIANCA and JOYCREAM WAFERNUT CLAIR.